วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานกิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และหุ่นยนต์” โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education โดยใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานกิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และหุ่นยนต์”
โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education โดยใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2