วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ – บริษัทสร้างการดี โรงเรียนราชานุเคราะห์ – หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านนาอ้อม – Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน – Best Practice ครู นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ – บริษัทสร้างการดี โรงเรียนราชานุเคราะห์ – หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านนาอ้อม – Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน – Best Practice ครู นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์
รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
– บริษัทสร้างการดี โรงเรียนราชานุเคราะห์
– หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านนาอ้อม
– Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน
– Best Practice ครู นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2