นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องแมลงปอ 1 แมลงปอฮอล์แอนด์การเดนท์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องแมลงปอ 1 แมลงปอฮอล์แอนด์การเดนท์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2