วันที่ 26, 29 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ได้มอบหมายให้นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ ตัดสินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 26, 29 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ได้มอบหมายให้นายสุจินต์
สุคันธนปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ ตัดสินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2