วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 2 ) หัวข้อ/ประเด็น : การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและอิงสมรรถนะ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 2 ) หัวข้อ/ประเด็น : การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและอิงสมรรถนะ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยได้รับความรู้จากวิทยากรรับเชิญ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2