วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง ขอขอบคุณทหาร ร17 พัน4 ค่ายขุนจอมธรรม เชียงคำ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่บริการศึกษาทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้มาร่วมกันพัฒนามุงกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สำเร็จไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาคารเรียนปฐมวัย ตลอดทั้งที่ได้นำเครื่องมือช่างและรถยนต์มาช่วยขนสิ่งปรักหักพังจากวาตภัย ขอขอบคุณแม่บ้านได้ช่วยกันประกอบอาหารเย็นให้กับผู้มาร่วมพัฒนาโรงเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้