วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านสระ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสระ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากรพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน ณ ศาลาเอกนกประสงค์ วัดสระตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา