ประกาศ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา