วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2