วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2