วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดข้อมูลและ VTR รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดข้อมูลและ VTR รายงานผลการดำเนิ นงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2