วันที่ 9 พฤศจิกาจน 2565 ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ms team กับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 14 สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสถานศึกษาแหล่งฝึกฯ ครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดถึงเทคนิควิธีการในการดูแล ให้คำปรึกษานิสิตให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกาจน 2565 ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ms team กับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 14 สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสถานศึกษาแหล่งฝึกฯ ครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดถึงเทคนิควิธีการในการดูแล ให้คำปรึกษานิสิตให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

วันที่ 9 พฤศจิกาจน 2565 ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ms team กับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 14 สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5
ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสถานศึกษาแหล่งฝึกฯ ครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดถึงเทคนิควิธีการในการดูแล ให้คำปรึกษานิสิตให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2