วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร และนายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินกรอบแนวคิดและกรอบแนวทาง ในการนิเทศภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายในและการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมิน ได้แก่ 1.นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา 2.นางสุทธิรดา เจริญพิทยา 3.นางนงคราญ ไชยวงศ์ 4.นางสกาวรัตน์ ไกรมาก 5.นายสุรวัฒน์ เมืองมูล

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร และนายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินกรอบแนวคิดและกรอบแนวทาง ในการนิเทศภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายในและการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมิน ได้แก่ 1.นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา 2.นางสุทธิรดา เจริญพิทยา 3.นางนงคราญ ไชยวงศ์ 4.นางสกาวรัตน์ ไกรมาก 5.นายสุรวัฒน์ เมืองมูล