ถ่ายทำ VTR เตรียมความพร้อมการประเมิน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมกับศึกษานิเทศก์  ปฤษณา  ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์นิศากร  สมฤทธิ์ และดิษพงษ์   แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำ VTR ท่านผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ในการเตรียมการรับประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ของท่านชาญชัย  ทองแสน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2