โรงเรียนบ้านป่าสัก ขอขอบพระคุณ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ปี2564

โรงเรียนบ้านป่าสัก ขอขอบพระคุณ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ปี2564 ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสัก จำนวน 2 ทุน
1.เด็กชายจิติพัฒน์ แซ่วื้อ นักเรียนชั้นป.1
2.เด็กหญิงอทิตยา ใจกล้า นักเรียนชั้น ป.4

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2