วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 โดยได้รับความรู้จากวิทยากร นางนิภาพร เผ่ากันทะ นักวิชการคลังชำนาญการพิเศษ และนายวินัย อุ่นใจ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ