วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ไชยลังกา พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 จาก ท่านสมรักษ์ วงศ์ชัย (อสส.จังหวัดพะเยา) และในครั้งนี้ได้ร่วมติดตามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 6 การนิเทศในครั้งนี้ท่านนิเทศอาสาได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่ดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยดีตลอดมา การนิเทศติดตามในครั้งนี้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา