DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 มกราคม 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 นายอภิชาติ ดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 มกราคม 2566
1 2 3 36
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2