ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ อิ่มทราย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์