เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง 2566)

ดาวน์โหลด

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2