กลุ่มอำเภอภูซาง

ลำดับโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาอำเภออีเมล์
1บ้านสะแล่งนางผกานิต บัวย้อยอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
2บ้านร้องเชียงแรงนายศรศักดิ์ บัวผัดอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
3บ้านก๊อน้อยนายวิสิทธิ์ เมืองมูลอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
4บ้านทุ่งกล้วยนายอินทอง เชียงทาอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
5บ้านก๊อหลวงสิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์อนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
6บ้านสานายมนตรี วงศ์ใหญ่อนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
7ชุมชนบ้านหนองเลานายสุภัทร์ เขียนโพธิ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นภูซาง[email protected]
8บ้านป่าสักนายไพฑูรย์ มาวงค์อนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
9บ้านสถานนายเอกรัตน์ กันทะเนตรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นภูซาง[email protected]
10บ้านทุ่งติ้วนายอภิชาติ ดวงศรีอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
11บ้านแกนายนิพันธ์ จันทร์กิเสนอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
12บ้านสบบงนายจินดา ตาทิพย์ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
13บ้านปงนายอดุลย์ วรรณคำอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
14บ้านฮวกนายวิจิตร สมศรีวัฒนาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นภูซาง[email protected]
15อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)นายโสภณ นาปรังอนุบาล-ประถมศึกษาภูซาง[email protected]
16บ้านปงใหม่นายปวรัศ วงศ์ใหญ่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นภูซาง[email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2