ลำดับโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาอำเภออีเมล์
1บ้านสระนายณรงค์ ไชยลังกาอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงม่วน[email protected]
2อนุบาลเชียงม่วนนายจำเริญ เรือนสอนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงม่วน[email protected]
3ชุมชนบ้านหลวงนายบรรจง คิดดีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงม่วน[email protected]
4บ้านบ่อเบี้ยนายนิรันดร์ พูนผลแสนชัย (รกน.)อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงม่วน[email protected]
5บ้านท่าฟ้าใต้นางกัญญารัตน์ พวงมะลิอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงม่วน[email protected]
6บ้านท่าม่านนางประทินนา มาเรียน (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงม่วน[email protected]
7บ้านปงสนุกนายสุชาติ ศิลลัยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงม่วน[email protected]
8บ้านทุ่งหนองนางสาวอวยพร สามารถอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงม่วน[email protected]
9บ้านท่าฟ้าเหนือนายวรันย์ ปัญญาอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงม่วน[email protected]
10บ้านไชยสถานนายกฤษฎิ์ กาบทุมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงม่วน[email protected]
11บ้านทุ่งมอกนายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงม่วน[email protected]
12บ้านนาบัวนางสาวนงคราญ บรรจง (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงม่วน[email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2