กลุ่มอำเภอปง

ลำดับโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาอำเภออีเมล์
บ้านห้วยแม่แดงนายอนุชา เชื้อเมืองพานอนุบาล-ประถมศึกษาปงpy2pong409gmail.com
ชุมชนบ้านดอนไชยนายเอกพันธ์ หนันไชยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
ชุมชนบ้านบอนนายฑัชธรรม สิงห์แก้วอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
บ้านขุนกำลังนายวิชิต กลิ่นหอมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
บ้านควรเก๊าเงานายชาญชัย สมศรีประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านควรดงนางรุ่งนภา อภิวงค์ (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านดอนแก้วนางสาวปาลีรัตน์ วังวลอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านดอนเงินว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชาอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านดอนไชยป่าแขมนายอณิรุจน์ สมจิตอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
บ้านดู่นางบงกช ปัญญาไวอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านทุ่งแตนายยุทธนา คงแหลมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
บ้านนาอ้อมนายศวิต ฟักงามอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านน้ำปุกนายสมพงษ์ สืบเครือพรมอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านบุญเรืองนางสาวอำไพร สมสมัยอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านแบ่งนายนิคม อินต๊ะวงค์อนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านปัวนายกมล ผาคำอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านป่าคานางสาวสุภารัตน์ หมั่นการ (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านปางผักหมนายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์อนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านผาตั้งนายพนมฉัตร มณีมัยอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านม่วงนางอารีย์ อินทร์ลือ (รกน.)อนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านแม่ทายนายสุรพงษ์ วิกะหะ (รกน.)อนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านเลี้ยวนายณัฐกฤช ชัยชนะอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านวังบงนายบุญช่วย สะระป้อมอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านสบขามนางสุชัญญ์ญา นงนุชอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านสันติสุขนายวาที สมศรีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
บ้านสีพรมนายสุทัศน์ ทอดเสียงอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านหลวงนางเบญญาภา อินต๊ะวงค์ (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านหล่ายฝายแก้วนายพศวีร์ ศรีวิชัยอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านใหม่น้ำเงินนายสมพล สุขศรีอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านใหม่ปางค่า สาขาบ้านห้วยกอกนายอดุลย์ สิงห์คำอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)นายอดุลย์ สิงห์คำอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านใหม่พัฒนานายสุรชัย วรภูรีกุลอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
บ้านแฮะนายภูบดินทร์ พวงจำอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
ราชานุเคราะห์นางสาวธัญพิชชา บุญนะอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปง[email protected]
อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลอนุบาล-ประถมศึกษาปง[email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2