ลำดับโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาอำเภออีเมล์
1บ้านวังเค็มใหม่นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
2ปัวพิทยานายเสมอพงษ์ อินปั๋นอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
3บ้านร่องค้อมนางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
4บ้านปัวศรีพรมนายสิรวิชญ์ อ่อนคำอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
5บ้านฝายกวางนายฉลาด เสนาธรรมอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
6บ้านแม่ต๋ำนายสัญญา โยธาวุธอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
7บ้านแวนนางอารี จิตสง่า (รกน.)อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
8บ้านสันปูเลยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
9บ้านปางมดแดงนายมณเฑียร ประเสริฐสังข์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
10ชุมชนบ้านเชียงบานนางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
11บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)นายสมัย มีสติอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
12บ้านผาฮาวนายธนวัฒน์ ปริญญาอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
13บ้านหัวทุ่งนายมานัด สร้อยสวิงอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
14ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)นายสมพิศ กาติ๊บอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
15บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
16บ้านโจ้โก้นางธีรพรรณ แจ้ใส (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
17บ้านใหม่ร่มเย็นนางนนทวรรณ รวมสุขอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
18บ้านปางถ้ำนายสุวัฒน์ โยปัญญาอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
19บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)นายปรีชา โสภาเคนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
20บ้านถ้ำผาลาดนายหาญ​ นันกาวงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
21บ้านต้นผึ้งนายไกรวุฒิ วงศ์ขจรอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
22บ้านน้ำมินนายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่าอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
23บ้านแฮะนายสมบัติ ราษีอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
24บ้านปี้นางดวงกมล ใจดีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
25บ้านพระนั่งดินนายนพดล ธุระอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
26บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)นายอำพล ราวกลางอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
27อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
28บ้านแวนโค้งนายวินัย พงษ์ช้างอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
29บ้านทุ่งหล่มนายมนัด คำถินอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
30บ้านหนองบัวเงินนางวันเพ็ญ บุญยืน (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
31บ้านจำบอนนางอรทัย มังคลาด (รกน)อนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
32บ้านผาลาดนายสัญญา โยธาวุธอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นเชียงคำ[email protected]
33ชัยชุมภูนายณัฐ คำมูลอนุบาล-ประถมศึกษาเชียงคำ[email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2