กลุ่มอำเภอจุน

ลำดับโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาอำเภออีเมล์
1บ้านดอนมูลนายวสัน ดาวศรประศาสน์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นจุน[email protected]
2บ้านจุนนายมนตรี มณีวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
3บ้านห้วยกั้งนายยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
4บ้านร่องแมดนายณัฐพงษ์ ชุมภูอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
5บ้านสันหลวงนางรุ่งอรุณศรี ถูกใจอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
6บ้านห้วยไคร้นายเสน่ห์ สนิทอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
7ชุมชนบ้านห้วยงิ้วนายประสิทธิ์ ชูศรีงามอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
8บ้านแม่ทะลายนายณภัทร คะมณีวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
9บ้านธาตุขิงแกงนายสุเทพ เครืออินทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นจุน[email protected]
10บ้านแม่วังช้างนายอารีย์ ขรรค์ชัยอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
11บ้านเวียงลอนายนภดล เขื่อนเป็กอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
12บ้านศรีเมืองชุมนางสุรางค์ ตันกูลอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
13บ้านน้ำจุนนายสิงหา กาชัยอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
14บ้านพวงพยอมนายวรพล จ้าวประยูรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นจุน[email protected]
15บ้านสักลอนายชรินทร์ ธิวงค์อนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
16บ้านสักทุ่งนายอดิศร เทพเจริญอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นจุน[email protected]
17อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)นางลักษณา จันธิมาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นจุน[email protected]
18ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)นางวรนิษฐา คำยศอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
19บ้านกิ่วแก้วนางสาวเทวี ใจหมั้นอนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
20บ้านปงสนุกนายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์อนุบาล-ประถมศึกษาจุน[email protected]
21บ้านยางขามนายปิยชาติ ธงสัตย์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นจุน[email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2