ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ประจำปี 2565 และได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่

[ ... ]

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีดร มนสิช สิทฺธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรม

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก

[ ... ]

21 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมทำกิจกรรม อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

21 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมทำกิจกรรม อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเค

[ ... ]

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 92 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDGs ณ จุดอบรมโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เป็นวันที่ 3 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสันติสุขให้ความรู้และจัดกิจกรรมผู้นำนักเรียน SDGs เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอแนวคิดสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14 -16  กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 92 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตา

[ ... ]

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี 2565 จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี 2565 จาก นายอัมพร พินะสา

[ ... ]

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร และนายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินกรอบแนวคิดและกรอบแนวทาง ในการนิเทศภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายในและการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมิน ได้แก่ 1.นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา 2.นางสุทธิรดา เจริญพิทยา 3.นางนงคราญ ไชยวงศ์ 4.นางสกาวรัตน์ ไกรมาก 5.นายสุรวัฒน์ เมืองมูล

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร และนายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตา

[ ... ]

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Classroom ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่ 3 กลุ่ม 4 สาระ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนอนุบาล ในการนี้โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทั้ง 5 ท่าน ผอ.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ผอ.อนุชา เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ผอ.พนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ผอ.สุชชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขาม และผอ.สุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวผ่านลุล่วงเป็นไปด้วยดี 📣📣

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Classroom ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่ 3 กลุ่ม 4 สาระ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสต

[ ... ]

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ คณะครู เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ คณะครู เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเย

[ ... ]

English Camp in Intensive English Program (IEP) – Kindergarten Level in which our students have the opportunity to improve their English language skills thru the initiative of an English Camp by the foreign and Thai teachers that realizes the importance of education and offers an avenue for success towards our students. The teachers of IEP give the students an experience that is invaluable to the development of education in everyday life. It was, indeed, a very successful event! Congratulations, IEP ABCK School!

English Camp in Intensive English Program (IEP) – Kindergarten Level in which our students have the opportunity to improve their English language skills thru the initiative of an English Camp by

[ ... ]

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนชั้น ม.4/2 จากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาจัดกิจกรรมโครงงานจิตสาธารณะให้กับนักเรียนชุมชนบ้านดอนไชย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนชั้น ม.4/2 จากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาจัดกิจกรรมโครงงานจิตสาธารณะให้กับนักเรียนชุมชนบ้านดอนไชย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสน

[ ... ]

วันที่ 29 ส.ค. 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์หญิงรุ่งรัตน์ ศุนย์กลาง และคุณแม่แปงศรี เย็นจิต ได้บริจาคหน้ากากอนามัย ยา และชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง ในนามของผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วังช้างขอขอบในความอนุเคราะห์ของท่านในครั้งนี้

วันที่ 29 ส.ค. 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์หญิงรุ่งรัตน์ ศุนย์กลาง และคุณแม่แปงศรี เย็นจิต ได้บริจาคหน้ากากอนามัย ยา และชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง ในนามของผู้อำนวยการ คณะครู บุคลาก

[ ... ]

โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดย นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้นในการร่วมทำกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล และผู้พิชิต ROV สู่มิติใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดย นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเทิดพระเกี

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2