ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอด และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว

[ ... ]

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น นายณรงค์ ไชยลังกา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านสระ จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนและครูร่วมแสดงความจงรักภักดี เคารพ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร นำนักเรียนร่วมทำพิธีถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

[ ... ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านสบขามขอบคุณพระคุณท่าน ดร.นพดล ตันติพัฒนา และคณะ จากสำนักงานโครงการโลกสวยด้วยตาใส ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนบ้านสบขาม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 🙏🙏

[ ... ]

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) นำโดย นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร และ นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

[ ... ]

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้เดินทางมาประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมผาแดง โรงเรียนบ้านปางถ้ำ

[ ... ]

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายวัลลพ ใจรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำโดย ดร.นพมาศ วรภาพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และท่านรองสมรัก วงศ์ชัย อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา (จังหวัดพะเยา) ณ หอประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

[ ... ]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ไชยลังกา พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 จาก ท่านสมรักษ์ วงศ์ชัย (อสส.จังหวัดพะเยา) และในครั้งนี้ได้ร่วมติดตามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 6 การนิเทศในครั้งนี้ท่านนิเทศอาสาได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่ดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยดีตลอดมา การนิเทศติดตามในครั้งนี้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

[ ... ]

วันเสาร์ที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2566 นายวิวัฒน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบทุ”คีรีราษฎร์สงเคราะห์”ประชุมวางแผนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 พร้อมต้อนรับคุณครูที่ย้ายมา ร.ร.บ้านสบทุฯ คือ ครูสุพรรณ รวมเจริญ และคุณครูอาสา ครูสุรเดช ขุนประจวบ ที่จะมาช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในปีการศึกษานี้✌🏻

[ ... ]

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) นำโดยนายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และคณะ ในการติดตามการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) นำโดยนายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการสำนั

[ ... ]

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 ท่านรองนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” ของทางโรงเรียน และในโอกาสนี้ ได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ขอขอบคุณท่านรองนพมาศ วรผาบ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 ท่านรองนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” ของ

[ ... ]

🙏🙏โรงเรียนบ้านป่าคาขอขอบคุณ บริษัท อ๊อตโต้อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้บริจาคโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ มือสอง จำนวน 8 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านป่าคา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คุณรัตยาภรณ์ อินหลี Rara Lee ที่ให้การช่วยเหลือในด้านการประสานงาน และการส่งมอบโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

♥️♥️ทางคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคาขออนุโมทนาบุญและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง บุญกุศลที่ท่านได้ทำ ขอส่งผลให้ท่าน และครอบครัว องค์กร หรือธุรกิจของท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป.

[ ... ]

วันที่ 5 เมษายน 2566 ดร.ยุทธนา คงแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุขิงแกง ประจำปี 2566 “ต๋ามฮอยศรัทธา ๙๗๙ ปี๋ เมินมา เจ็ดเป็งวันทา สรงน้ำพระธาตุขิงแกง” เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสามัคคีในชุมชมได้รู้จัก และสืบทอดประเพณีที่ดีงามในชุมชน

วันที่ 5 เมษายน 2566 ดร.ยุทธนา คงแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุขิงแกง ประจำปี 2566 “ต๋ามฮอยศรัทธา ๙๗๙ ปี๋ เมินมา เจ็ดเป็งวันท

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2