วัน ศุกร์ ที่20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ให้เกียรติมานิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และได้ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการทดสอบระดับชาติ (RT , NT , O-NET) ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทางโรงเรียนจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป โอกาสนี้ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

บ วัน ศุกร์ ที่20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน

[ ... ]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทางโรงเรียนบ้านปางถ้ำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

[ ... ]

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะท่านผู้อำนวยการกลุ่มปง 2 ทุกท่าน ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านดอนไชย ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะท่านผู้อำนวยการกลุ่มปง 2 ทุกท่าน ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านดอนไชย

[ ... ]

🗣️นักข่าวพลเมือง(น้อย) พร้อมลุย ผอ.ดร.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตร #นักข่าวพลเมืองน้อย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลปง #อำเภอปง #จังหวัดพะเยา จัดโดย #ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน #มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ #สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ #ไทยพีบีเอส และ #โรงเรียนอนุบาลปงบ้านนาปรัง

🗣️นักข่าวพลเมือง(น้อย) พร้อมลุย ผอ.ดร.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตร #นักข่าวพลเมืองน้อย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอน

[ ... ]

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 คณะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้ร่วมกับชาวบ้าน บ้านน้ำยวน ปลูกป่าบริเวรลำน้ำยวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผื่นป่าบ้านน้ำยวน

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 คณะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้ร่วมกับชาวบ้าน บ้านน้ำยวน ปลูกป่าบริเวรลำน้ำยวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผื่นป่าบ้านน้ำยวน

[ ... ]

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระ ได้รับความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ตรวจ covid-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ต่อไป ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระ ได้รับความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ตรวจ covid-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระ เพื่อสร้าง

[ ... ]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ได้จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ได้จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

[ ... ]

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ขอขอบพระคุณคณะทีมงานโรงพยาบาลจุนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้ามาทำการพ่นหมอกควันและกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ขอขอบพระคุณคณะทีมงานโรงพยาบาลจุนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้ามาทำการพ่นหมอกควันและกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ

[ ... ]

วันพุธ ที่ 11​ พฤษภาคม​ 2565​ นายสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าคา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 11​ พฤษภาคม​ 2565​ นายสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าคา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรีย

[ ... ]

28 เมษายน 2565 มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยท่าน พลตรี สถาพร กระแสร์แสน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล /ผู้แทนเจ้ากรมฯ , พันเอกหญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย รอง ผอ.กองนโยบายและแผนการกำลังพลฯ ,พันโท ตติวัฒน์ ชุ่มเจริญ ทส.เจ้ากรม และ ร.อ.หญิง วีสวัส กระต่ายทอง ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบโครงการ “ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง” แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน

28 เมษายน 2565 มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยท่าน พลตรี สถาพร กระแสร์แสน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล /ผู้แทนเจ้ากรมฯ , พันเอกหญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย รอง ผอ.กองนโ

[ ... ]

วันที่ 19 เมษายน​ 2565​ โรงเรียน​บ้านป่าคาได้มอบถุงยังชีพ​ให้กับบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ และครอบครัว​นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคา​ จำนวน​ 2​ ครอบครัว​เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (Covid – 19) และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (Covid – 19) ในเขต​พื้นที่​บริการ

วันที่ 19 เมษายน​ 2565​ โรงเรียน​บ้านป่าคาได้มอบถุงยังชีพ​ให้กับบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ และครอบครัว​นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคา​ จำนวน​ 2​ ครอบครัว​เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร

[ ... ]

วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านพระนั่งดินจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดซื้อสื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนการสอน ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน ศิษฐ์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ

วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านพระนั่งดินจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดซื้อสื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนการสอน ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน ศิษฐ์เก่า เครือข่ายผู้ปกค

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2