ข่าวและกิจกรรม สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ประจำปี 2566 หน่วย พะเยา เขต 2,จุน 1,จุน 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Unit ปีการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลระบบ Phayao 2 Care และผู้รับผิดชอบโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนบ้านสระ,โรงเรียนบ้านสันติสุข อ.เชียงม่วน

[ ... ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้นางสาวอ้อมจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566

[ ... ]

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2