ข่าวและกิจกรรม สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวย สพป.พะเยา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผอ.โรงเรียนห้วยไร้สามัคคี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 256

[ ... ]

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผล การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและลูกจ้างประจำในสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผล การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ

[ ... ]

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ – บริษัทสร้างการดี โรงเรียนราชานุเคราะห์ – หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านนาอ้อม – Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน – Best Practice ครู นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจ

[ ... ]

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมไลฟ์กรุ๊ฟ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำน

[ ... ]

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต” ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต” ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

[ ... ]

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “บุคคลสัญจรและออนไลน์” เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “บุคค

[ ... ]

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแจ้งนโยบายเร่งด่วน สพฐ.และบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และรองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผ

[ ... ]

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินการปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ณ ห้องเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2 และรายงานตัวที่โรงเรียนตามที่ได้รับแต่งตั้งเรียบร้อย

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินการปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ณ ห้องเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2 และราย

[ ... ]

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

[ ... ]

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องแมลงปอ 1 แมลงปอฮอล์แอนด์การเดนท์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องแมลงปอ 1 แมลงปอฮอล์แอนด์การเดนท์

[ ... ]

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.เยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) โดยได้รับความรู้จาก คณะวิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อันได้แก่ ผศ.พยาม การดี อาจารย์เกียรศักดิ์ อองกุลนะ ดร.นภาพร เอี่ยมละออ ศน.สุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ และนางสาววลิษา แสงอุ้ม นักจิตวิทยาโรงเรียนณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.เยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2)

[ ... ]

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางสาวธวัลวรัตน์ ชาครธนาเกียรติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีงบปร

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2