mersin web tasarımexxen izleporno film izle
สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
วัสดุอุปกรณ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ศูนย์ข่าวสาร สพป.พะเยา เขต 2
Previous
Next

ความเป็นมา…


         เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั่นคือในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน
          ทั้งนี้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ดำเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดใน 3 รูปแบบ คือ นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไปจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการทราบเหตุผลที่หน่วยงานมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น และการที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ก็ย่อมเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินการต่าง ๆ ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบและลดปัญหาการคอร์รัปชั่นได้ ซึ่งจะนำไปสู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ คู่มือ และแบบฟอร์มการขอรับข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการลิงค์ดาวน์โหลดผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
1พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540Downloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
Downloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔Downloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐDownloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการDownloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
6แบบฟอร์มคําขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ต่างๆ บนเวบไซต์Downloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
7แบบคำขอข้อมูลข่าวสารDownloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์Downloadศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร


pocess

สถิติการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร


Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2