mersin web tasarımexxen izleporno film izle

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับรายการลิงค์ดาวน์โหลดผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานหมายเหตุ
1ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2แบบแจ้งการใช้สิทธิ การศึกษาบุตร(แบบ 7210)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3แบบหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ การศึกษาบุตร (แบบ 7211)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกอบแก้ว พรมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
5แบบแจ้งการใช้สิทธิ ค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7132) และ (แบบ 7133)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกอบแก้ว พรมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
6สัญญายืมเงิน (แบบ 8500)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
7รายงานเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
8ใบสำคัญรับเงินDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
9ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
10แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกอบแก้ว พรมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
11แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกอบแก้ว พรมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
12แบบเบิก คชจ.ประชุม รร.Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
13แบบเบิก คชจ.ประชุม สนง.Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
14แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร ktb corporate onlineDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
15แบบ Bill Payment ฝากเงินประกันสัญญาDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
16แบบ Bill Payment ส่งเงินรายได้แผ่นดินDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
17ใบนำฝาก (เงินประกันสัญญา)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
18ใบเบิกเงินฝาก (ถอนเงินประกันสัญญา)Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
19หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
20แบบขอรับเงินผ่านธนาคารDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
21แบบ สรจ.3Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
22แบบ สรจ. 3.1Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
23แบบ สรจ. 3.2Downloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
24แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
25แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารDownloadกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนกวรรณ ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2