mersin web tasarımexxen izleporno film izle

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


นายชาญชัย  ทองแสน
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นายมรกต อนุเคราะห์
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นายนิคม  กีรติวรางกูร
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

กลุ่มอำนวยการ


นางสาวจิตติมา  คำลือ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นายอุเทน  มะโนชัย
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายวิทยา  สมบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกนกวรรณ  ธิวัย
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางกอบแก้ว พรมมินทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางกฤษณา ทุ่งเย็น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายพชร  บุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ

กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางเกตุสุดา  โพธิ์แก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกฤตยาภรณ์  กาติ๊บ
นักทรัพยากรบุคคล
นางบุษราคัม ศรีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสมัย สุปันตา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา อธิกุลกวิน
นักทรัพยากรบุคคล
นายศุภฤกษ์ สรณคมน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางอัมพวรรณ์ พ่วงขำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์
พนักงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางกชพร  คำวงษา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกรณิการ์ คำแจ้
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางกัญญาภัทร ไชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางขวัญเรือน ยะกะจาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอรทัย ชินหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายบุญสิน สุปันตา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา
ศึกษานิเทศก์
นางนงคราญ ไชยวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ศึกษานิเทศก์
นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวเฟย ฤดีใจ
ศึกษานิเทศก์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
ศึกษานิเทศก์
นางนิศากร สมฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาววรีรัตน์ สติราษฎร์
ศึกษานิเทศก์
นางช่อเพชร วงศ์ชัย
ศึกษานิเทศก์
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
ศึกษานิเทศก์
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริลักษณ์ มีทางดี
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มกฏหมายและคดี


จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
นางขวัญดาว ไชยมงคล
นิติกร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางพิสุทธา ชัยชนะ
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางนีรชา  สมฤทธิ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2