ตอนที่ 1 วันที่ออกอากาศ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ตอนที่ 2 วันที่ออกอากาศ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง Pedagogy 1 แนวทางจัดการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม เนินน้ำและหมุดลอยน้ำ

ตอนที่ 3 วันที่ออกอากาศ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง Pedagogy 2

ตอนที่ 4 วันที่ออกอากาศ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1

ตอนที่ 5 วันที่ออกอากาศ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2

ตอนที่ 6 กิจกรรม รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1

ตอนที่ 10 วันที่ออกอากาศ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียว

ตอนที่ 16 วันที่ออกอากาศ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฯและสรุปโครงการ