ประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ระบบ Zoom Cloud Meeting )


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนางอรชัย  ชินหาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางปฤษณา  ดำรงซีพ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ระบบ Zoom Cloud Meeting ) ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2