นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.-3

 

ดาวน์โหลดไฟล์