นางสาวพิมพรรณ์ พิทาคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Active learning เรื่อง คำเป

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2