นางสาวปัทมา รอดกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2