วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ประจำปี 2565 และได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ประจำปี 2565 และได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย