วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 92 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDGs ณ จุดอบรมโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เป็นวันที่ 3 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสันติสุขให้ความรู้และจัดกิจกรรมผู้นำนักเรียน SDGs เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอแนวคิดสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14 -16  กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 92 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDGs ณ จุดอบรมโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) โดยมีนางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์และนางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับวิทยากรติดตาม ดังนี้ 1.นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ 2.นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 3.นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน 4.นายอังคาร อยู่ลือ 5.นายธรัช พุทธรักษ์ 6.นายธริช พุทธรักษ์ 6. คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน 7. คณะครูโรง้รียนบ้านสันติสุข  เพื่อเป็นการจัดการฝึกอบรมผู้นำนักเรียน SDGs ในโรงเรียน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2