วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Classroom ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่ 3 กลุ่ม 4 สาระ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนอนุบาล ในการนี้โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทั้ง 5 ท่าน ผอ.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ผอ.อนุชา เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ผอ.พนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ผอ.สุชชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขาม และผอ.สุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวผ่านลุล่วงเป็นไปด้วยดี 📣📣

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Classroom ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่ 3 กลุ่ม 4 สาระ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนอนุบาล ในการนี้โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทั้ง 5 ท่าน ผอ.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ผอ.อนุชา เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ผอ.พนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ผอ.สุชชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขาม และผอ.สุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวผ่านลุล่วงเป็นไปด้วยดี 📣📣

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Classroom ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่ 3 กลุ่ม 4 สาระ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนอนุบาล
ในการนี้โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทั้ง 5 ท่าน ผอ.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ผอ.อนุชา เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ผอ.พนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ผอ.สุชชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขาม และผอ.สุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวผ่านลุล่วงเป็นไปด้วยดี

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2