วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.เยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) โดยได้รับความรู้จาก คณะวิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อันได้แก่ ผศ.พยาม การดี อาจารย์เกียรศักดิ์ อองกุลนะ ดร.นภาพร เอี่ยมละออ ศน.สุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ และนางสาววลิษา แสงอุ้ม นักจิตวิทยาโรงเรียนณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.เยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) โดยได้รับความรู้จากคณะวิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อันได้แก่ ผศ.พยาม การดี อาจารย์เกียรศักดิ์ อองกุลนะ ดร.นภาพร เอี่ยมละออศน.สุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ และนางสาววลิษา แสงอุ้ม นักจิตวิทยาโรงเรียนณ ห้องประชุมภูนางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2