วันที่ 2 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการกลั่นกรองการรายงานข้อมูลจำนวนวันเดินทางมาเรียนรวมของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (กรกฎาคม) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการกลั่นกรองการรายงานข้อมูลจำนวนวันเดินทางมาเรียนรวมของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (กรกฎาคม) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2