วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนชั้น ม.4/2 จากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาจัดกิจกรรมโครงงานจิตสาธารณะให้กับนักเรียนชุมชนบ้านดอนไชย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนชั้น ม.4/2 จากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาจัดกิจกรรมโครงงานจิตสาธารณะให้กับนักเรียนชุมชนบ้านดอนไชย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2