วันที่ 29 ส.ค. 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์หญิงรุ่งรัตน์ ศุนย์กลาง และคุณแม่แปงศรี เย็นจิต ได้บริจาคหน้ากากอนามัย ยา และชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง ในนามของผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วังช้างขอขอบในความอนุเคราะห์ของท่านในครั้งนี้

วันที่ 29 ส.ค. 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์หญิงรุ่งรัตน์ ศุนย์กลาง และคุณแม่แปงศรี เย็นจิต ได้บริจาคหน้ากากอนามัย ยา และชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง ในนามของผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วังช้างขอขอบในความอนุเคราะห์ของท่านในครั้งนี้

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2