วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (สายงานบริหารสถานศึกษา) สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (สายงานบริหารสถานศึกษา) สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2