วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการ นิทานจินตนาการจากชุมชน การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้นิทานสองภาษาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยของผู้เรียน โดยมีโรงเรียน ในสังกัด สพป. พะเยาเขต 2 เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านน้ำมิน 2. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์ ) 3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 5. โรงเรียนบ้านแฮะ

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการ นิทานจินตนาการจากชุมชน การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้นิทานสองภาษาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยของผู้เรียน โดยมีโรงเรียน ในสังกัด สพป. พะเยาเขต 2 เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านน้ำมิน 2. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์ )
3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
5. โรงเรียนบ้านแฮะ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2