วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2