วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ โดยได้รับความรู้จาก คณะวิทยากรจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ โดยได้รับความรู้จาก คณะวิทยากรจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2