วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2