13 มิถุนายน 2565  นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์ นำคณะครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานการพัฒนาการอ่าน การเขียน ตามวิธีสอนแบบ “บันไดทักษะ 4 ขั้น” ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ และทุ่งสักอาศรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ๊ดตี้ดูเมนในการนี้ ได้รับการต้อนรับ และเอื้อเฟื้อความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแบ่งปันเอกสารประกอบการสอนต่างๆ จาก ร้อยตำรวจตรี พลาธิป อภิภัชผ่องใส และคุณครูผู้ทำหน้าที่เป็นครูอาสา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ๊ดตี้ดูเมน เป็นอย่างดี

13 มิถุนายน 2565  นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์ นำคณะครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานการพัฒนาการอ่าน การเขียน ตามวิธีสอนแบบ “บันไดทักษะ 4 ขั้น” ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ และทุ่งสักอาศรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ๊ดตี้ดูเมนในการนี้ ได้รับการต้อนรับ และเอื้อเฟื้อความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแบ่งปันเอกสารประกอบการสอนต่างๆ จาก ร้อยตำรวจตรี พลาธิป อภิภัชผ่องใส และคุณครูผู้ทำหน้าที่เป็นครูอาสา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ๊ดตี้ดูเมน เป็นอย่างดี

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2