วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันยาและแก้ไขปัญหายาเสพติด (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันยาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2