วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2